Bildiri Konuları

Sempozyum Bildiri Konuları

Tüberküloz Tanısında Güncel Yaklaşımlar
Aktif-Latent Tüberküloz Ayrımı
Yeni Tedavi Yöntemleri
Hassas Popülasyonlarda TB
Çocukluk Çağı Tüberkülozu
Konak-Patojen İlişkisi
Veterinerlikte Mikobakteriyoloji /Bovin Tüberkülozu
Biyobelirteçler
Moleküler Epidemiyoloji
İmmunopatogenez
Tüberkülozda Aşı Çalışmaları
Non Tüberküloz Mikobakterilerde Güncel Durum

Bildiri gönderimi 15 Ekim 2019 saat 23:59'a kadardır. Yalnızca info@myco2019.com adresine e-mail  aracılığı ile gönderilebilir. Faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Bildiriler poster ve sözel şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe ve İngilizce dilde yapılacaktır.

Bilimsel Komite, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bildiri özeti aşağıdaki sıra ve düzen ile yazılmalı ve bu başlıklar ilgili paragrafların başına eklenmelidir.

Amaç
Yöntem
Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
Sonuç(lar)

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Komite tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Bildirinin sunum şekli Kongre Bilimsel Kurulu tarafından sözlü veya poster olarak değiştirilebilir.

Kabul – Red Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya red yanıtları 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir. Kabul Edilen Bildiriler İçin Sunum Detayları Poster sunumları Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde özel olarak ayrılmış bir alanda sergilenecektir. Bilimsel Komite tarafından seçilmiş posterlerin başında oturum yöneticilerinin başkanlığında "Poster Tartışması" yapılacaktır. Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve yazı büyüklüğü en az bir metre uzaklıktan okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır. Her poster sunumu için ayrılacak süre 5 dakikadır. Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler olursa, Düzenleme Kurulu bu posterlerin sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.

*Sözlü sunumlar için her çalışmaya ayrılan süre tartışma dahil 10 dakikadır.